Thái Bình: Nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Hai, 15/01/2018, 15:56 [GMT+7]

Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa ban hành Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản luật mới được ban hành.

Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Chủ động ngăn chặn, vô hiệu hoá sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch không để hình thành lực lượng chính trị đối lập; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xã hội hoá bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường lãnh đạo việc xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức tốt các cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện, xã. Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tích cực xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối nội chính, giữa các cơ quan nội chính cấp tỉnh, cấp huyện với cấp uỷ, chính quyền các huyện, Thành phố và cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan nhà nước chú trọng tăng cường pháp chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các lĩnh vực "nhạy cảm", dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong những lĩnh vực "nhạy cảm", dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; chú trọng rèn luyện phẩm chất, lối sống và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý các lĩnh vực "nhạy cảm", dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm được chỉ ra trong Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cơ quan chức năng kịp thời xử lý tin báo, tố giác tội phạm đúng quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, tổ giúp việc các huyện, thành ủy nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Làm tốt công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đôn đốc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định và tham gia công tác cán bộ.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành các văn bản: (1) Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. (2) Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đôn đốc, giám sát việc thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế do Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra. (3) Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017. (4) Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. (5) Kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2018; kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, của tỉnh tại các địa phương, đơn vị.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: (1) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong công tác giám sát, giáo dục đối với người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ. (2) Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (3) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

                                                                          Nguyễn Thị Khánh

                                                            (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)

;
.