Bộ Ngoại giao: Chú trọng phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 20/01/2018, 07:42 [GMT+7]
    Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng ủy Bộ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ chú trọng xây dựng và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng hàng năm của Bộ; chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản để hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng.
 
    Thanh tra Bộ cùng các đơn vị liên quan trong những năm qua đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để rà soát và đánh giá kết quả việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, sự liêm chính cùng ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc Bộ.
 
Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, nhân viên trực thuộc Bộ Ngoại giao
Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, nhân viên trực thuộc Bộ Ngoại giao
    Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn; công khai, minh bạch trong tất cả các hoạt động từ công tác tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, thi đua, khen thưởng đến thực hiện chế độ, chính sách; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong mua sắm, đấu thầu, sử dụng ngân sách, tài sản, kê khai và công khai bản kê khai tài sản; xây dựng và đôn đốc thực hiện Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp tại Bộ Ngoại giao; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực…
 
    Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ, thông qua Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ năm 2018 để làm cơ sở cho các đơn vị, các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện trong năm 2018.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, các cấp ủy đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ, đặc biệt là các đồng chí thủ trưởng đơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó lấy phòng ngừa là chính.
 
    Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Phát huy dân chủ cơ sở, các tổ chức đoàn thể chủ động phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí.
 
    Các đơn vị chức năng, đặc biệt là Thanh tra Bộ, đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thường xuyên đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong Bộ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức Bộ Ngoại giao tiếp tục thực hiện đầy đủ các các quy định của Đảng, của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Quy tắc ứng xử của Bộ trong thực thi công vụ. 
                                                                                          Hoài Sơn
;
.