Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Sáu, 08/12/2017, 15:10 [GMT+7]

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) phải được triển khai, thực hiện đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. 

Phải phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách; phải được thực hiện kiên trì, liên tục, tích cực, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 11-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời quán triệt sâu sắc Luật PCTN (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN và Kết luận 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số số 14/CT-UBND ngày 08-7-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác PCTN trong năm 2018.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14-4-2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đảm bảo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5871/UBND-NC ngày 25-9-2017. Theo đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, những lĩnh vực còn nhiều bức xúc trong đời sống xã hội để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác nắm thông tin, kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng. 

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp có hiệu quả với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra có hiệu quả theo Chỉ thị số 15/CT- UBND ngày 04-12-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra về năng lực, bản lĩnh để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời điều tra các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra; thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyển hồ sơ sau khi kết thúc vụ việc. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí.

                                                                                   Lê Hiếu

;
.