Trà Vinh: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Bảy, 14/10/2017, 14:05 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Trà Vinh
Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Trà Vinh
    Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những quy định liên quan đến việc sử dụng, quản lý ngân sách Nhà nước để làm cơ sở pháp lý cho tổ chức, cá nhân thực hiện như: Công khai, niêm yết, đặt thùng thư góp ý; ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước, xem đây là thước đo đánh giá, nhận xét việc chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo  đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Minh (huyện Châu Thành), qua kiểm tra phát triển có 01 trường hợp vi phạm.
 
    Thực hiện Nghị định số 158-NĐ/CP của Chính phủ quy định về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, kết quả đã chuyển đổi được 52 người.
 
    Thực hiện công khai minh bạch về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã công khai trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật…; xây dựng, ban hành nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách. Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra tại 61 đơn vị, kết quả có một số đơn vị vi phạm về: không thực hiện niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tố giác tham nhũng; không triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; không kê khai minh bạch tài sản, thu nhập… 
 
    Việc công khai minh bạch về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước thực hiện nghiêm, bước đầu mang lại hiệu quả.
 
    Các cấp ủy, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng. Trong 9 tháng đầu năm 2017 có 14 lượt cán bộ, chiến sĩ công an không nhận hối lộ, với số tiền 5.9 triệu đồng.
 
    Thực hiện cơ chế "một cửa" và niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thực hiện theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ khác nhau; nhất là việc sử dụng có hiệu quả hệ thống văn phòng điện tử IDesk dùng chung cho tỉnh. Các chủ trương, chính sách, các quy định về thủ tục hành chính được phổ biến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện tốt chủ trương đổi mới phương thức thanh toán, hạn chế sử dụng tiền mặt theo tinh thần Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 30.956 người thực hiện trả lương qua tài khoản ATM.
 
    Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức về công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016: có 42 sở, ban, ngành tỉnh, 09 huyện, thị xã, thành phố, 04 công ty, 05 trường học đã kê khai tài sản, thu nhập với 6.530/6.530 người thực hiện kê khai đạt tỷ lệ 100%. Kết quả kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chưa phát hiện trường hợp kê khai không trung thực.
 
    Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục thực hiện công tác giám sát có liên quan tham nhũng, lãng phí nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đã triển khai 03 cuộc, tại 08 đơn vị, kết quả chưa phát hiện sai phạm liên quan tham nhũng.
                                                                       Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.