Thái Nguyên: Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 11/10/2017, 15:34 [GMT+7]
    Trong 9 tháng 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là kết luận số 10- KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát tại Thái Nguyên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, xác minh làm rõ những vấn đề có biểu hiện tiêu cực, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.
 
Hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng của Sở Nội vụ Thái Nguyên
Hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
của Sở Nội vụ Thái Nguyên
    Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức như: tập huấn, hội nghị, lồng ghép trong các bài giảng tại Trung tâm chính trị, trường cao đẳng thuộc tỉnh… Ban Nội chính tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho trên 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác nội chính của các Đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở nội vụ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng và minh bạch, tài sản thu nhập cho 192 cán bộ, công chức của cơ quan Thanh tra, văn phòng, tổ chức thuộc các huyện ủy, thanh tra, thị ủy, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
    Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đã tập trung công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; tài chính, ngân sách; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; đầu tư và mua sắm công; công tác thanh tra, giải quyết, tố cáo… qua đó đảm bảo cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đã có 49 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới 11 văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sửa đổi, bổ sung 02 văn bản, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính, ngân sách, khai thác khoáng sản, quản lý dự án đầu tư và xây dựng… Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 85 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phát hiện 05 đơn vị vi phạm, xử lý kỷ luật 05 trường hợp.
 
    Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc. Đến nay, chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của pháp luật về tăng và nhận quà tặng. Tổ chức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 450 trường hợp (chủ yếu là công chức cấp xã, kế toán các trường học).
 
    Năm 2016 có 68/68 cơ quan, đơn vị tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100%. Số người đã thực hiện kê khai là 9.212 người, đạt 99,98%; không phát sinh trường hợp nào phải giải trình hoặc xác minh tài sản, thu nhập; không có trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực hoặc vi phạm thời hạn minh bạch tài sản, thu nhập.
 
    Viện kiểm sát tiến hành giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2015 và 2016 tại 9 đảng bộ cấp huyện và các sở, ngành thuộc tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 06 sở, ban, ngành, 03 UBND cấp huyện và 12 đơn vị cấp xã; tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh.
                                                                                     P.V
;
.