Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Thứ Hai, 09/10/2017, 15:42 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và hội, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tổ chức 33 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.386 lượt người tham gia; phát trên Đài phát thanh, Truyền hình; Báo Phú Yên và các trang thông tin điện tử trên 260 tin, 90 bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016  của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy chế hoạt động như: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện công khai tài chính; hoạt động của các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch theo quy định; tổ chức niêm yết tại nơi làm việc các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện và giám sát việc thực hiện; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Chính phủ về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí... Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện có hiệu quả phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Qua kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại 21 cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã phát hiện 11 trường hợp cán bộ tại 03 đơn vị không chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định và kiến nghị cơ quan, đơn vị xem xét, xử lý theo quy định. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, tăng cường theo dõi, giám sát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai. Trong năm 2016, có 15 người phải xác minh tài sản thu nhập và 13 người yêu cầu giải trình kê khai nguồn gốc tài sản, thu nhập; kết quả xác minh 28 trường hợp nêu trên không có trường hợp nào kê khai không trung thực.
 
    Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp và các tổ chức cơ sở Đảng đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên và 01 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 08 đồng chí và 01 tổ chức cơ sở Đảng; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 16 đồng chí; kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 05 đồng chí. Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị đã phát hiện: 01 đối tượng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên có hành vi tham ô tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, 01 đối tượng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Hinh có hành vi lập khống chứng từ, giả chữ ký khách hàng rút tiền tiết kiệm của 05 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,41 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra 2 cấp đã thụ lý điều tra 08 vụ/15 bị can liên quan tới kinh tế, tham nhũng. Trong đó: kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 05 vụ - 14 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý kiểm sát 06 vụ/15 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý xét xử 05 vụ/12 bị cáo, trong đó thụ lý xét xử sơ thẩm 04 vụ/11 bị cáo; phúc thẩm 01 vụ/01 bị cáo.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.