Đồng Tháp: Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 17/10/2017, 22:22 [GMT+7]

Trong 9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng với trọng tâm là đổi mới nhận thức và phương pháp lãnh đạo điều hành; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, văn hóa công sở, đạo đức công vụ hướng mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân và nhiều mô hình phát huy hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tỉnh Đồng Tháp
Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tỉnh Đồng Tháp

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Rà soát các quy định hiện hành về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, quản lý thuế, tài nguyên khoáng sản… đề xuất sửa đổi, bổ sung. Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục. Quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nặc danh có liên quan đến cán bộ, tham nhũng. Tăng cường các kênh phản ánh, cung cấp tin báo, dư luận quần chúng và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiến hành 02 cuộc kiểm tra về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành 89 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện ban hành 193 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện 39 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 97 đơn vị và rà soát các cuộc kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tổ chức 29 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.425 lượt người tham dự, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn tuyên truyền với triển khai các văn bản pháp luật khác. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tổ chức 01 hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng. Cơ quan báo chí phát thanh truyền hình, các trạm truyền thanh tại các địa phương thực hiện tốt việc đưa tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời thông tin tình hình, kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng xảy ra.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là chú trọng công tác công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; rà soát sửa đổi, bổ sung 02 văn bản và ban hành mới 06 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác đối với 720 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính các cấp chính quyền thông qua mô hình một cửa, một cửa liên thông; xử lý trách nhiệm người đứng đầu 01 trường hợp để xảy ra tham nhũng.

                                                                      Nguyễn Trịnh Hoàn

 

;
.