Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 25/10/2017, 16:40 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức họp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. 
 
    Trong 9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao và ngày càng đi vào chiều sâu. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong khối nội chính đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực; hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và quán triệt Quy định số 694-QĐ/TU ngày 18-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện; công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát được đẩy mạnh. 
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên; công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng của cấp ủy các cấp được chú ý đúng mức; công tác tự kiểm tra nội bộ có chuyển biến tích cực hơn trước.
 
    Sự phối hợp giữa các ngành chức năng thuộc khối nội chính trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được phát huy. Trong số 04 vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh, đã xử lý 01 vụ, đang tiếp tục xử lý 03 vụ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã xử lý 04/06 vụ việc tiêu cực khác.
 
    Tuy nhiên, việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực vẫn còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp giữa các cơ quan tố tụng cấp huyện trong xử lý án có vụ chưa chặt chẽ, kịp thời; tiến độ xử lý các vụ việc vi phạm các quy định của Luật quản lý và bảo vệ rừng còn chậm; việc giám định thiệt hại về rừng còn khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; (2) Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật; (3) Các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu cho nhau theo các quy chế phối hợp đã ký kết; chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; vụ việc nào có điều kiện thì tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài; (4) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân và các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để đưa tin đúng, chính xác, kịp thời; phản bác, xử lý nghiêm việc đưa tin sai trái, xuyên tạc, không đúng sự thật, thiếu tính xây dựng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước; (5) Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực phát hiện tham nhũng trong công tác tự kiểm tra nội bộ.Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền; công tác giám sát của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đối với công tác phòng, chống tham nhũng; (6) Hoàn thành việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo quy định. Mặt khác, làm tốt công tác tham mưu tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Ngô Minh Hòa
 (Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận)
;
.