Thái Bình: Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 01/09/2017, 16:35 [GMT+7]
    Vừa qua, Tổ 2 của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo báo cáo, thực hiện chức năng nhiệm vụ tại Quyết định số 183-QĐ/TW, ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã tích cực, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tạo sự chuyển biến tích cực; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời quán triệt, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tới các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 11-10-2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nội dung quan trọng là chỉ đạo ban thường vụ huyện ủy, thành ủy thành lập tổ giúp việc cấp ủy huyện về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Thông tri số 34-TT/TU, ngày 27-01-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 16-5-2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, trong đó giao Ban Nội chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; kiểm tra, giám sát công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đề xuất các vụ việc, vụ án tham nhũng đưa vào diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; giúp Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch. 
 
    Từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 03 chỉ thị, 01 thông tri, 06 kế hoạch, 02 thông báo và nhiều văn bản có liên quan chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết liên quan đến nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW, ngày 10-01-2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và hằng năm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra kết quả Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình; kiểm tra việc xử lý sau thanh tra và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013 và quý I-2014 tại 8 huyện, thành uỷ; khảo sát tại 11 tổ chức đảng về kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". 
 
    Từ tháng 4 năm 2013 đến hết quý I năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 549 đơn thư (khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh trong đó có đơn từ Thường trực chuyển và đơn của công dân gửi trực tiếp về Ban Nội chính); đã đôn đốc xử lý 542/549 đơn, cùng với việc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết Ban luôn kịp thời có văn bản trả lời đơn thư của công dân theo yêu cầu, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các ban, ngành tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc giải quyết 542/549 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khoá XIV) và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xử lý 04 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.
                                                                               Nguyễn Thị Khánh
                                                                 Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
;
.