Kinh nghiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang trong tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN

Chủ Nhật, 13/08/2017, 06:50 [GMT+7]
    Từ thực tiễn triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu về lĩnh vực PCTN như sau:
 
    Thứ nhất: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN hằng năm để triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ.
 
    Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của cấp ủy và tình hình nhiệm vụ của địa phương, hằng năm Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác PCTN cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh. Kế hoạch xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy các huyện, thành phố đối với công tác PCTN ở địa phương; chỉ rõ các nội dung, yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cũng như định hướng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về lĩnh vực PCTN trong toàn Đảng bộ, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm… Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch trên, công tác PCTN ở các địa phương, đơn vị đã có những chuyển biến rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về PCTN ở các địa phương được thực hiện nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực.
Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017, sơ kết thi đua chuyên đề 2016-2017 các ban nội chính tỉnh ủy khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (Cụm số 1)
Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017, sơ kết thi đua chuyên đề 2016-2017 các ban nội chính tỉnh ủy khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (Cụm số 1)
    
    Thứ hai: Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác PCTN đã ban hành.
 
    Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang cụ thể hóa vào Chương trình công tác hằng tháng, quý, xây dựng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về PCTN để tổ chức thực hiện. Trước khi xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó xây dựng Đề cương chi tiết, xác định rõ các vấn đề trọng tâm địa phương, đơn vị được kiểm tra cần báo cáo, làm rõ. Quá trình xây dựng Kế hoạch, lịch trình, dự kiến thành phần kiểm tra… đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, trên cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; thực hiện đúng các quy định của Trung ương; vận dụng văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương một cách phù hợp. Trưởng các Đoàn kiểm tra, giám sát là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên nòng cốt là cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy kết hợp với một số cán bộ của các cơ quan nội chính tỉnh, hoặc cơ quan chuyên ngành để phát huy kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên sâu, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát về PCTN.
 
    Thứ ba: Tập trung rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn; tích cực đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Để có cơ sở pháp lý vững chắc phục vụ công tác tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh; tổ chức làm việc với các địa phương, đơn vị để nghe báo cáo từng vụ việc, vụ án, đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết; qua đó phân tích, đánh giá, đề ra giải pháp, báo cáo đề xuất đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý 05 vụ án; đưa vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 09 vụ việc, vụ án. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban phân công cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động trong các ngành tố tụng theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng; kịp thời báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để tham mưu, chỉ đạo giải quyết. Do có sự triển khai thực hiện bài bản, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh, các địa phương, đơn vị với BNC Tỉnh ủy và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, từ 2016 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm 9 vụ án (riêng 6 tháng đầu năm 2017 là 03 vụ)
 
    Định kỳ hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đôn đốc, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn, qua đó kịp thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục, xử lý, góp phần nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.
Thứ tư: Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PCTN.
 
    Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ được phân công theo dõi, tham mưu, tổng hợp của các đơn vị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, định kỳ 6 tháng và 1 năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban, lồng ghép với hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ tham mưu, tổng hợp của các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan nội chính tỉnh, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn kỹ năng trong công tác tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực PCTN… qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này tại địa phương, cơ sở.
 
    Thứ năm: Tích cực tham mưu giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác PCTN.
 
    Trên cơ sở sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết công tác PCTN từ cơ sở; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đúc rút kinh nghiệm hay, khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn…
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang
;
.