Tỉnh ủy Ninh Thuận: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ Năm, 08/06/2017, 10:25 [GMT+7]

Năm 2016, việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đạt kết quả đề ra; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, góp phần để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan các đơn vị, địa phương từng bước phát huy có hiệu quả.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập đến các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các doanh nghiệp, công ty cổ phần, các cơ quan nội chính. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Sở Nội vụ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể và yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị mình triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Kết quả năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 5.464 người đã kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, đạt 100%. Trong đó, số bản kê khai lưu giữ tại cơ quan, đơn vị là 5.162 bản, số lượng bản kê khai do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 302 bản. Đã công khai 5.464 bản; trong đó, công khai theo hình thức niêm yết 2890 bản, công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp 2.574 bản.

Tuy nhiên, việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế sau: việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa phản ánh đầy đủ thực chất tài sản, thu nhập của cá nhân phải kê khai; lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm phổ biến, quán triệt thường xuyên các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập; thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập; việc thực hiện chế độ báo cáo còn chậm...

Để việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đạt hiệu quả, tránh hình thức, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 75-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định về minh bạch tài sản thu nhập. Trong đó, đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tổ chức kê khai, công khai và quản lý bản kê khai tài sản, xác minh bản kê khai tài sản phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục những hạn chế, bất cập; áp dụng kịp thời các biện pháp hỗ trợ công tác kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập.

Hằng năm, lãnh đạo cấp ủy các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập về cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Hà Thanh Long

(Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận)

;
.