Đồng Tháp: Chấn chỉnh công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 15/06/2017, 15:21 [GMT+7]
    UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng.
 
    UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về những biểu hiện, tác hại của tham nhũng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội; có phương pháp đánh giá lại hiệu quả của việc tuyên truyền để thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng
    Thực hiện đồng bộ, đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kế hoạch, quyết định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng; có biện pháp bảo vệ người tố cáo và xử lý nghiêm hành vi trù dập, trả thù người tố cáo hành vi tham nhũng.
UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
 
    Theo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ tỉnh Đồng Tháp đạt 69,34/100 điểm. Nguyên nhân là do việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ Chỉ số là một hoạt động mới nên việc thực hiện của nhiều đơn vị còn lúng túng; việc cung cấp, gửi số liệu, tài liệu chứng minh chưa đầy đủ, kịp thời; công tác phát hiện hành vi tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ, xử lý hành vi tham nhũng, xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng còn hạn chế…
Báo Thanh tra
;
.