Tỉnh ủy Hòa Bình: Định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 09/05/2017, 17:00 [GMT+7]
    Căn cứ Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình xây dựng Kế hoạch số 83-KH/TU triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW tập trung vào một số nội dung:
 
    Cung cấp các thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị địa phương; kết quả xử lý các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin thuộc diện phải công khai  theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 (tháng 4-2017)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 (tháng 4-2017)
    
    Không cung cấp các thông tin: Thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật theo nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của luật pháp; thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu tới quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự an toàn xã hội, gây nguy hiểm đến tính mạng, cuộc sống, tài sản của người khác; thông tin về các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ án đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
    Theo Kế hoạch, Ban Nội chính Tỉnh ủy cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng và thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cung cấp thông tin về kết quả các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 
    Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy cung cấp thông tin kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp dư luận quan tâm; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các vụ việc, vụ án do cơ quan thụ lý giải quyết.
 
    Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thông tin về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của các cấp ủy đảng về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi địa phương; cung cấp thông tin về kết quả các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
 
    Các thông tin được cung cấp thông qua hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên thường kỳ hoặc đột xuất; tổ chức họp báo hoặc trực tiếp trả lời báo chí thông qua người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; cung cấp thông tin qua các cuộc họp chính thức của cơ quan; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử cơ quan.
 
    Trả lời bằng văn bản đối với các yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí; trường hợp không cung cấp thông tin hoặc chưa cung cấp được, phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do; trường hợp công khai thông tin phải hướng dẫn địa chỉ hoặc nguồn thông tin để cá nhân, tổ chức, đơn vị tiếp cận thông tin đó. 
Cù Tất Dũng
;
.