Tây Ninh: Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 10/05/2017, 17:10 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy Tây Ninh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạt được một số kết quả sau:
 
    Thực hiện Hướng dẫn 07-HD/BNCTW ngày 19-5-2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trong năm 2016, Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho hơn 450 đồng chí  là cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tham mưu về nội chính và phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Sau các lớp tập huấn, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức tập huấn chuyên đề công tác phòng, chống tham nhũng cho hơn 150 đối tượng là giáo viên giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong các trường PTTH và cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, chủ chốt của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng tại Tây Ninh
    Thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 27-HD/TW ngày 20-02-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 31-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 10-KL/TW, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng đến đối tượng là báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên, đoàn viên các cấp.
 
    Ngày 5-5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy cung cấp tài liệu tuyên truyền và cử báo cáo viên tham gia triển khai 01 lớp tại Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho hơn 150 đối tượng là cán bộ đoàn hội cấp cơ sở; 01 lớp tại Liên đoàn Lao động tỉnh cho hơn 100 đối tượng là báo cáo viên công đoàn các cấp. Dự kiến trong tháng 6 năm 2017, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức triển khai, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc ở 9/9 huyện, thành phố.
 
    Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 07-HD/BNCTW,  ngày 19-5-2015 của Ban Nội chính Trung ương, dự kiến quý III-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ phối hợp và mời báo cáo viên Ban Nội chính Trung ương tập huấn, tuyên truyền công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức một số ngành, lĩnh vực nhạy cảm trên địa bàn tỉnh như: hải quan, biên phòng, thuế, quản lý thị trường, ….
 
    Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật về PCTN, tạo sự chuyển biến hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng; góp phần tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
                                                                       Trương Văn Hoàn
                                                             (Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh)
;
.