Phú Yên: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2017

Thứ Sáu, 05/05/2017, 14:33 [GMT+7]

Quý I-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành tỉnh Phú Yên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Luật phòng, chống tham nhũng; các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và hội, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm về PCTN, lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng cùng với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26-02-2007 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính - 2017”. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã phát hiện một số cán bộ UBND xã An Hòa, huyện Tuy An không chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc; kết quả đã xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách 01 trường hợp, kiểm điểm rút kinh nghiệm 03 trường hợp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01-11-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Có 26 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các quy định về việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; tiếp tục chú trọng công tác theo dõi, giám sát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 04 đảng viên, xử lý kỷ luật 03 đảng viên; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kết luận kiểm tra 07 đảng viên, xử lý kỷ luật 05 đảng viên và 01 tổ chức đảng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 09 đơn tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; đã tiến hành xác minh bước đầu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc để kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo quy định. 

 Cơ quan cảnh sát điều tra 2 cấp đã thụ lý và kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 04 vụ/11 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý kiểm sát 04 vụ/10 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý xét xử 03 vụ/06 bị cáo, trong đó đã xét xử sơ thẩm 01 vụ/01 bị cáo, án đã có hiệu lực pháp luật.

Lê Ngọc Hơn  

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

;
.