Khánh Hòa: Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

Thứ Sáu, 05/05/2017, 08:46 [GMT+7]

Ngày 03-5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016  của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị, đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 22-3-2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, tập trung vào 07 nội dung: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiện, không tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ Kế hoạch 45-KH/TU của Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

Võ Bình Tuyến

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa)

;
.