Bình Dương: Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

Thứ Sáu, 05/05/2017, 14:35 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt và triển khai Kế hoạch số 30-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 29-KH/TU thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, bảo đảm tinh thần của Nghị quyết và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh. Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính, kiến tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ để triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Rà soát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây. Từ đó xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

                                                                                Đăng Khang

;
.