Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tại doanh nghiệp

Thứ Bảy, 06/05/2017, 14:38 [GMT+7]

Qua kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận: Ban Thường vụ Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước; nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật; gắn việc thực hiện công tác chuyên môn với nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách, mua sắm vật tư, hàng hóa, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách hành chính theo quy định.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy trí tuệ tập thể, gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách trong sản xuất, kinh doanh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công nhân viên, người lao động nên những năm qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới tham nhũng; uy tín của người đứng đầu Công ty được nâng cao.

Kết luận của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị cũng chỉ ra những hạn chế về công khai, minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới công tác đấu thầu mua sắm vật tư hàng hóa, áp dụng định mức biểu mẫu trong xây dựng cơ bản, thủ tục thanh toán, chứng từ kế toán, thủ tục bổ nhiệm cán bộ; việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ chủ chốt không kê khai tổng thu nhập trong năm; kê khai và việc kê khai chưa rõ ràng và chưa đúng với thực tế; chưa thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong sinh hoạt cấp ủy; chưa thực hiện việc trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công nhân viên theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Đảng ủy Công ty tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đảng ủy Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các chỉ thị, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính.

Ban hành các kế hoạch thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng; tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty; phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.  

                                                                                                   Cù Tất Dũng

;
.