Ủy ban Dân tộc: Công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2017

Chủ Nhật, 16/04/2017, 12:29 [GMT+7]
    Quý I-2017, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công khai minh bạch trong hoạt động của các vụ, đơn vị, xây dựng các định mức tiêu chuẩn, thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, thường xuyên chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện phòng ngừa chống tham nhũng, lãng phí.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020
   
    Tiến hành rà soát lại các quyết định, quy chế, quy định của Ủy ban Dân tộc có liên quan đến việc chi tiêu tài chính, công tác xây dựng cơ bản... để sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành và tiếp tục duy trì thực hiện Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 23-12-2014 về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của Ủy ban Dân tộc; tiếp tục thực hiện Quyết định số 254/QĐ-UBDT ngày 30-5-2013 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí của Ủy ban Dân tộc làm căn cứ để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc…
 
    Thời gian tới, Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy đinh pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10-02-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; đề cao công tác quản lý cán bộ, nhất là người đứng đầu có biểu hiện tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; tăng cường công khai, minh bạch quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban Dân tộc; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh phân cấp quản lý, cải cách hành chính, tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực thiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn nói không với tham nhũng, lãng phí.
 
    Đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù họp trong cơ chế, chính sách nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phòng ngừa và phát hiện tham nhũng.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các vi phạm tham nhũng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc.
 
    Triển khai thực hiện hoàn thành chương trình công tác thanh tra năm 2017 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt. Tiếp tục triển khai toàn diện thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
An Thịnh
;
.