Quảng Trị: Ban hành các văn bản về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 24/04/2017, 15:20 [GMT+7]
    Quý I năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh với cán bộ, đảng viên và nhân dân; Chương trình kiểm tra, giảm sát số 42-CTr/ TU ngày 19-12-2016.
 
    Các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành 22 văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức 46 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc về chuyên môn và công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại Công ty xăng dầu Quảng Trị
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại Công ty xăng dầu Quảng Trị
    Các cơ quan tổ chức, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 110 văn bản để chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành mới 17 văn bản, sửa đổi bổ sung 14 văn bản và bãi bỏ 5 văn bản quy định chế độ định mức, tiêu chuẩn trong đơn vị.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 218-CV/BNCTU ngày 17-2-2017 hướng dẫn một số nội dung về báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 237-CV/BNCTU ngày 24-3-2017 đôn đốc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 32 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 6.626 lượt người tham gia.
 
    Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 08-03-2017 về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Nội chính tỉnh ủy đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 3 chuyên mục về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Báo Quảng Trị đã ra 3 trang báo về công tác nội chính. Xuất bản Ban tin nội chính số 12 với số lượng 500 cuốn.
 
    Một số đơn vị, địa phương đã thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị về các nội dung theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng hình thức thông qua trước các cuộc họp, hội nghị hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan; 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp… và được triển khai thực hiện nghiêm.
 
    Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 24-6-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị. Trong quý I-2017 có 196 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.
Hiện nay, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết 8 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi.
                                                                                             P.V
;
.