Quảng Ninh: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 26/04/2017, 12:59 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2642/KH-UBND ngày 20-4-2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn (2017-2020).
 
    Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai tổ chức thực hiện lộ trình thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 phù hợp với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính. Đồng thời, nâng cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và toàn dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
    Cùng với đó, tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp; xóa bỏ nhũng nhiễu, tiêu cực trong quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước; củng cố lòng tin của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao trách nhiệm, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Nội dung thực hiện kế hoạch giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tổng hợp kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng trên toàn tỉnh theo định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
                                                                                         P.V
;
.