Long An: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thứ Hai, 24/04/2017, 14:55 [GMT+7]
    Trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 11-KH/TU ngày 21-3-2016 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; ban hành kế hoạch triển khai, tuyên truyền, quán triệt, thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công văn chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm và văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2017; đến nay, đã có 73/75 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, đạt 97,33%.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Long An
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Long An
    Công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả tuyên truyền được 336 cuộc, với 10.458 lượt người dự; qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Qua đó, có 100% số cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện xong việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2016. Trong quý, đã lập kế hoạch và tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 108 trường hợp theo quy định.
                                                                   Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.