Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 26/04/2017, 14:36 [GMT+7]
    Quý I năm 2017, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức Hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền học tập hiến pháp, các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, thông tư và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, các văn bản khác liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.
 
    Tổ chức hội các cấp thuộc Hội cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyế Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ và hội viên tạo sự đoàn kết dân chủ trong nội bộ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên. Nhiều tổ chức hội đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống tham nhũng trong các chương trình thông tin, thời sự, chính sách và ngày pháp luật cho các hội viên.
 
Một Hội nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Một Hội nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
    Là tiếng nói của Cựu chiến binh cả nước, với chức năng, nhiệm vụ của mình Báo Cựu Chiến binh Việt Nam thường xuyên thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của tổ chức hội các cấp, đồng thời tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong cựu chiến binh, phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện luật phòng, chống tham nhũng.
 
    Trong năm qua, Đảng Đoàn, Thường trực Trung ương Hội thường xuyên quan tâm xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về quản lý, tiếp nhận, sử dụng cán bộ; quản lý sử dụng tài sản công; quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, những quy chế, quy định đã được tổ chức thực hiện thường xuyên, bảo đảm công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của Hội, phát huy tinh thần dân chủ của các tổ chức hội và hội viên.
 
    Căn cứ vào quy định của Nhà nước, quy chế chi tiêu, quản lý tài sản công của cơ quan Trung ương hội, việc mua sắm chi tiêu công đảm bảo đúng nguyên tắc quy định. 
 
    Việc công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ từ Trung ương Hội đến cơ sở.
 
    Từ Trung ương Hội đến các Hội cơ sở đã quán triệt, phổ biến và triển khai, thực hiện nghiêm nghị định của Chính phủ; Thông tư của thanh tra Chính phủ về minh  bạch tài sản và thu nhập đối với cán bộ chủ chốt của Trung ương Hội theo quy định. Đến nay, 100% cán bộ Hội trong Hội cựu chiến binh thuộc diện kê khai tài sản đã thực hiện đúng theo quy định.
                                                                             Thanh Hằng
;
.