Đồng Nai: Phổ biến, quán triệt nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 27/04/2017, 15:03 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh (theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 27-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 
 
    Hội nghị có sự tham gia của Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn; Trưởng các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Tổ trưởng tổ giúp việc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Hội nghị đã quán triệt các nội dung của: Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. 
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, giúp cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong Kết luận số 10-KL/TW và Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đề ra trong kết luận, chỉ thị nêu trên.
                    Nguyễn Thu Thảo
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai)
;
.