Công tác phòng ngừa tham nhũng của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam

Thứ Bảy, 15/04/2017, 07:14 [GMT+7]
    Quý I-2017, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời tăng cường chế độ làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy được sức mạnh tập thể đoàn kết trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.
 
    Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện Quy chế dân chủ; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chế độ thông tin báo cáo kịp thời, thực hành tiết kiệm, hiệu quả; thẩm định kinh phí, địa bàn triển khai các chương trình, dự án tạo điều kiện để cán bộ, công chức nắm bắt thông tin va giám sát quá trình triển khai, thực hiện; tiếp tục thực hiện Quyết định số 176-QĐ/HND ngày 03-4-2012 của Thủ trưởng cơ quan về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ, công chức cơ quan Trung ương Hội; triển khai rà soát vị trí việc làm của cán bộ, công chức và chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. 
 
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam lần thức 10, Khóa VI (tháng 1-2017)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10, Khóa VI (tháng 1-2017)
    Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng tài sản, tài chính công theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công phục vụ công tác của cơ quan; quy chế sử dụng quỹ phúc lợi cơ quan Trung ương Hội; quy định về bình xét, xếp loại mức lao động và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch và đúng quy định; triển khai chương trình, dự án ngân sách Nhà nước đã được Ban Thường vụ Trung ương Hội thẩm định, phê duyệt kế hoạch dự toán kinh phí và địa điểm thực hiện năm 2017.
 
    Duy trì đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử của Trung ương Hội, trong quý I đã tiếp nhận 19 cuộc gọi của cán bộ, hội viên, nông dân phản ánh về việc thực hiện một số chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông dân; việc đền bù đối với các vùng có thiệt hại do sự cố môi trường Fomosa; công tác tổ chức của Hội Nông dân cấp xã… nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.
 
    Chỉ đạo, hướng dẫn Hội nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch Chương trình phối hợp số 17 giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2017; tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 trong hệ thống của Hội; xây dựng kế hoạch Đoàn kiểm tra công tác Hội, phong trào nông dân, việc triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội ở các cấp Hội.
 
    Phối hợp với các Bộ, ban, ngành xây dựng các văn bản tăng cường thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;
 
    Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với tăng cường phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác giám sát, phản biện xã hội; các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các nội dung cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị định số 47/2007/NĐ-CP và các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 của cơ quan Trung ương Hội nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi vào nề nếp, hiệu quả.
Cù Tất Dũng
;
.