Lạng Sơn: Công tác tiếp công dân và xử lý kiến nghị, phản ánh của dân đi vào nền nếp

Thứ Bảy, 23/05/2020, 07:30 [GMT+7]
    Ngay sau khi Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo triển khai đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để tuyên truyền, phổ biến đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng Đề án và ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ tiếp công dân đầu tiên vào tháng 5/2019 và định kỳ tiếp công dân vào ngày 28 hàng tháng. 11/11 huyện, thành phố đã ban hành nội quy và quy chế tiếp công dân của bí thư huyện ủy, thành ủy và duy trì lịch tiếp công dân định kỳ.
 
 Quang cảnh một buổi tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lạng Sơn
Quang cảnh một buổi tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lạng Sơn
    Từ đầu năm 2020 đến nay, đã có 06 lượt công dân đăng ký được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp để giải quyết 03 vụ việc. Các vụ việc đã được đồng chí Bí thư tỉnh ủy tiếp, hướng dẫn và giao các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, đôn đốc các cơ quan đang thụ lý khẩn trương giải quyết; đồng thời thông báo, hướng dẫn cho công dân về lý do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chưa thực hiện tiếp đối với các trường hợp đã đăng ký.
 
    Bí thư các huyện, thành phố tiếp 31 lượt công dân đăng ký; trong đó, có 03 huyện ủy, thành ủy có công dân đăng ký và được bí thư cấp huyện tiếp trong ngày tiếp công dân định kỳ, có 08 huyện không có công dân đăng ký;  có 02 vụ việc phản ánh, kiến nghị, tố cáo về biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; có 11 vụ việc thuộc thẩm quyền gải quyết của cấp ủy cấp huyện; có 13 vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết và 07 vụ việc cấp ủy chỉ đạo chính quyền cùng cấp giải quyết.
 
    Đã có 146 lượt công dân kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được bí thư đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn tiếp; trong đó có 112 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; 17 vụ việc không thuộc thẩm quyền; chỉ đạo chính quyền cùng cấp giải quyết 17 vụ việc; đã giải quyết xong 83/112 vụ việc; đang tiếp tục giải quyết 29/112 vụ việc.
 
    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang triển khai nhiều công trình, dự án liên quan đến thu hồi đất; trong đó có nhiều dự án trọng điểm và các dự án kéo dài, chuyển tiếp; đồng thời do cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai có sự thay đổi, một số chính sách chưa phù hợp với tình hình thực tế cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến phát sinh đơn thư. Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo rà soát, đôn đốc giải quyết đơn thư tồn đọng và yêu cầu báo cáo kết quả rà soát, thống kê các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo và giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài cơ bản tạo được sự đồng thuận của Nhân dân.
 
    Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Bí thư Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, định kỳ báo cáo Bí thư Tỉnh ủy theo quy định.
 
    Qua thời gian thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, người đứng dầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ; tăng cường công tác đối thoại, chỉ đạo là tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở. Qua đó, một số vụ việc phức tạp, bức xúc đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết, không để đơn thư tồn đọng; đồng thời, chấn chỉnh trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.
Cù Tất Dũng
.