Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa: Một số kết quả công tác tháng 8-2019

Thứ Ba, 10/09/2019, 14:37 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-06-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sự tại tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức Hội nghị sơ kết và Thông báo kết luận hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX); tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8-2019 theo Quy định số 11-QĐi/TW. Góp ý, đề xuất nội dung cần quán triệt tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt về công tác tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và báo cáo tình hình, tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng tháng 8-2019; dự thảo và tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về Quy định chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Hoàn thiện dự thảo, trình Trưởng đoàn giám sát phê duyệt Báo cáo kết quả giám sát và thông báo kết luận của Đoàn giám sát theo Quyết định số 942-QĐ/TU, ngày 12-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát thực hiện Kết luận số 58-KL/TU, ngày 29-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thông báo Kết luận giám sát đối với Sở Tư pháp (theo Quyết định số 183-QĐ/BCĐCCTP của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh) về công tác tham mưu quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.
    
    Thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch; báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy kết quả rà soát Kết luận số 01-KL-TTT, ngày 17-6-2019 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra chấp hành pháp lý luật trong quản lý tài chính giai đoạn 2016-2018 và giải quyết đơn tố cáo của công dân tại trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đối với 09 vụ án, 01 vụ việc về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
                                                                                PV
.