Phú Yên: Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Tư, 19/06/2019, 14:28 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp dân, xử lý đơn thư.
 
    Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 99-KH/TU về việc tổ chức quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Sau hội nghị quán triệt, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 13-5-2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 4581-QĐ/TU về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6-2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Yên
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6-2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Yên
    Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Ban phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy; phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 08-5-2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Trung ương kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2019 gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 22-5-2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư. 
 
    Ban đã tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quy định số 4581-QĐ/TU, ngày 03-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Trong đó, ngày 05-6-2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 06-2019 theo Quy định tại Trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh. Tham gia tiếp dân có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ban đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại buổi tiếp dân, đã có 09 người dân đến phản ánh, kiến nghị và được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo quy định…
Lê Ngọc Hơn  
.