Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 07/06/2019, 15:31 [GMT+7]
    Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 14-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Chỉ thị 24-CT/TU) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
 
    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy thực hiện thường xuyên; việc nắm, dự báo tình hình về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội chủ động, không để xảy ra những tình huống bất ngờ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
    Các cấp ủy, chính quyền đã ban hành 694 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phù hợp với đặc điểm, tình hình; tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Các cơ quan trong khối nội chính đã tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ, tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các chuyến công tác tại tỉnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đã tăng cường sự giám sát đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 04 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành 5 quy chế phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Hòa Bình.
 
    Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã ban hành quyết định phân công đồng chí bí thư lãnh đạo, phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí phó bí thư thường trực lãnh đạo, phụ trách công tác nội chính; phân công 01 đồng chí phó chánh văn phòng kiêm nhiệm công tác theo dõi, tổng hợp và tham mưu giúp cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU.
 
    Các cơ quan chức năng đã triển khai 656 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 26 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền trên 183 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 32 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm 389 tập thể và 638 cá nhân; kỷ luật 01 Chủ tịch UBND cấp xã; chuyển đổi vị trí công tác 02 cán bộ, thanh lý hợp đồng lao động 636 người; chuyển hồ sơ điều tra 03 hồ sơ.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng theo quy định. Đã tổ chức tiếp 7.983 lượt người (có 75 đoàn đông người). Tiếp nhận, phân loại và xử lý 7.252 lượt đơn gồm: 1.470 đơn khiếu nại, 664 đơn tố cáo, 5.119 đơn kiến nghị, phản ánh..., nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, ô nhiễm môi trường...
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, 100% các vụ án đều được truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời hạn luật định, không để lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phối hợp giải quyết nhanh chóng, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. 
 
    Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập. Trong 05 năm qua, các cơ quan tổ chức, đơn vị đã ban hành 549 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; sửa đổi bổ sung và ban hành mới 408 văn bản, bãi bỏ 19 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức 2.158 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 210.559 lượt người tham gia; tiến hành 486 cuộc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 1.305 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; xử lý 04 trường hợp người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách. 
 
    Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng từ 2014 đến tháng 3-2019, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thụ lý 11 vụ với 23 bị can. Đã kết thúc điều tra 11 vụ/ 23 bị can. Tài sản thiệt hại do tham nhũng gây ra 17,4 tỷ đồng; đã thu hồi 10,7 tỷ đồng, đạt 61,59 %.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU tại một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục. Việc phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí qua công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xử lý dứt điểm những kiến nghị của Nhân dân dẫn đến tình trạng một số vụ, việc còn tồn đọng kéo dài.
 
    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: 
 
    Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt các mục tiêu, nhiệm vụ của  Chỉ thị số 24-CT/TU. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp đến năm 2020; thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí. 
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục các lĩnh vực còn yếu. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 
    Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và công tác giám định tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn. 
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, đặc biệt là việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các cấp, vai trò của cơ quan truyền thông và vai trò giám sát cộng đồng của các tầng lớp Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
                                                                Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
.