Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa: Kết quả tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 05/06/2019, 10:27 [GMT+7]

Trong tháng 4-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 5 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa; ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Kết luận số 58-KL/TU ngày 29-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kế hoạch giám sát việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính tỉnh

Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kế hoạch, nội dung giám sát Sở Tư pháp trong công tác tham mưu quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2019; rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; ban hành thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban quý I-2019 với các cơ quan nội chính tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh với Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội quý I-2019 theo kế hoạch của Tỉnh ủy. Nghiên cứu dự thảo quy định của Tỉnh ủy về thực hiện Quy định 11-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương "về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị dân" và dự thảo quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân gửi đến Tỉnh ủy. Tham mưu ban hành nội dung, hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 đối với Thành ủy Nha Trang và Thị ủy Ninh Hòa.

Tiếp 08 lượt công dân; xử lý 42 đơn thư gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đã chuyển 19 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn, trả lời cho 15 trường hợp và lưu 08 đơn không đủ điều kiện xử lý. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; theo dõi tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                 Thanh Hằng

 

.