Lào Cai: Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 09/05/2019, 14:32 [GMT+7]
    Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 29-7-2014 và triển khai đến các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Tỉnh ủy đã giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 201-CV/BNCTU ngày 26-8-2014 đôn đốc triển khai thực hiện; xây dựng Đề tài nghiên cứu khoa học về “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay”; xây dựng Kế hoạch và tổ chức giám sát, nắm tình hình việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 tại 9 huyện ủy, thành ủy. Thông qua việc giám sát đã kịp thời làm rõ một số tồn tại, hạn chế để đề nghị các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch khắc phục và triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW theo quy định.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 4-2019 tỉnh Lào Cai
Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 4-2019 tỉnh Lào Cai
    Tỉnh ủy Ban hành Quy định 17-QĐ/TU, ngày 01-8-2017 về việc phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung phối hợp trong giám sát và thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc tố cáo, khiếu nại đông người, phức tạp. Ngay sau khi Quy định số 17-QĐ/TU được ban hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định. Ban hành Đề án số 15-ĐA/TU ngày 27-11-2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”; chỉ đạo HĐND tỉnh xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp”. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng đã có phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, thực hiện, đồng thời tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp thực hiện tương đối hiệu quả, các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.
 
    UBND tỉnh rà soát 82 chính sách thực hiện trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung và ban hành mới còn 67 chính sách thực hiện đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện để thuận lợi cho Nhân dân, tránh chồng chéo, dễ thực hiện, giảm phiền hà cho Nhân dân nhằm giảm bớt các kiến nghị, đề nghị của Nhân dân; ban hành các văn bản: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31-7-2014 về việc triển khai Luật tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28-12-2012 của UBND tỉnh về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 27-11-2014 về việc ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 05-3-2015 về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai; văn bản số 4975/UBND-TCD ngày 09-12-2014 về việc thực hiện Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản số 3919/UBND-TCD ngày 06-10-2014 về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả tiếp công dân; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18-11-2016 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại hành chính và tham gia tố tụng hành chính; Quyết định số 3089/QĐ-TT ngày 05-7-2017 về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 04-8-2017 về triển khai Đề án “Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020”.
 
    Trong 05 năm (từ năm 2014 đến hết năm 2018), toàn tỉnh đã tiếp 19.577 lượt công dân với 24.373 người. Nội dung tiếp công dân phần lớn liên quan đến lĩnh vực khiếu nại hành chính về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng với 4853 vụ; khiếu nại về chính sách 217 vụ; về lĩnh vực khác 3029 vụ. Tố cáo lĩnh vực hành chính 167 vụ; lĩnh vực tư pháp 16 vụ. Phản ánh, kiến nghị khác là 11.295 vụ. Trong đó, người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở trực tiếp tiếp dân định kỳ và đột xuất 4.262 lượt với 4.859  người.
 
    Về công tác tiếp nhận đơn thư: toàn tỉnh đã tiếp nhận 18.471, Đơn đủ điều kiện xử lý 15.667.
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động xử lý, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban kiểm tra cấp trên với Ủy ban kiểm tra cấp dưới, với các cơ quan chức năng để kịp thời làm rõ, xử lý, kết luận đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 127 đơn; đã giải quyết, xử lý 123 đơn, đang xem xét xử lý 04 đơn. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cấp cơ sở tiếp nhận 115 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; đã xử lý, giải quyết 115 đơn.
 
    Công an tỉnh đã tiếp 820 lượt công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết 1055 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, tố giác tội phạm. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tiếp 289 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 1129 đơn. Qua phân loại đã giải quyết 35 đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát (đạt 100%, vượt 20% chỉ tiêu của VKSND tối cao); kiểm sát việc giải quyết 692 đơn tư pháp; các đơn còn lại đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. VKS hai cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan tư pháp trong công tác giải quyết đơn chính xác, kịp thời; đã kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 16 cuộc.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai  đã tiếp nhận và giải quyết 52 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 
 
    Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã chủ trì tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân tổng số: 09 Hội nghị đối thoại. Tiếp 42 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 133 đơn. 
                  Thanh Huyền 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
;
.