Hòa Bình: Đẩy mạnh thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Hai, 06/05/2019, 17:14 [GMT+7]
    Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kết luận số 233-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 14-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. 
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 24-CT/TU. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp đến năm 2020; thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.
 
    Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là: Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị và văn bản hướng dẫn thực hiện của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu giương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung), Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật tố cáo 2018 (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
    Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phát hiện những vấn đề cụ thể, tùy theo mức độ sai phạm xử lý dứt điểm. Kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục các khâu yếu, lĩnh vực còn yếu như công tác giám định, định giá tài sản; thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc ("tham nhũng vặt"). Chỉ đạo định hướng, cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, được dư luận quan tâm; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các vụ việc, vụ án do cơ quan thụ lý giải quyết. Tăng cường thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực, địa bàn “nhạy cảm” dễ phát sinh tiêu cực; có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, phân bổ vốn, ngân sách Nhà nước, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, giao thông, y tế công và giáo dục công,... Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí.
 
    Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu thực sự hiệu quả, tránh tình trạng quyền lực quá lớn, tập trung và không được giám sát, dễ dẫn đến quan liêu, lạm quyền và lộng quyền. Việc xử lý sai phạm phải kịp thời, kiên quyết, rõ việc đến đâu, xử lý sai phạm đến đó.
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, đặc biệt là việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm trong công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm giải trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường phòng, chống tham nhũng.
 
    Tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ máy làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ năng lực và phẩm chất đạo đức. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải có cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ làm công tác tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Xây dựng và thực hiện văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nghiên cứu, có quy định cụ thể, rõ ràng hơn về việc kiểm soát lãng phí; rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung theo hướng minh bạch, dân chủ, thống nhất, công khai và không có “vùng tối”  đối với hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong quản lý, sử dụng: Ngân sách Nhà nước, tài sản công; phân bổ vốn; đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước; quản lý, khai thác, sử dụng đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên,... 
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.