Quảng Bình: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 03/03/2019, 06:36 [GMT+7]
    Xác định năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Nội chính Trung ương, Chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã sớm ban hành và đưa vào thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2019. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên như: Nắm, theo dõi các vụ việc nổi lên về an ninh, trật tự; các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí theo chương trình, nhiệm vụ công tác thường xuyên hằng năm..., ngay từ đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 
 
Hội nghị triển khai công tác nội chính và PCTN năm 2019 của tỉnh Quảng Bình
Hội nghị triển khai công tác nội chính và PCTN năm 2019 của tỉnh Quảng Bình
    Trong công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đang phối hợp với Đảng ủy Quân sự tham mưu ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia...
 
    Đặc biệt, năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình sẽ tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể là tổ chức 05 cuộc kiểm tra giám sát, bao gồm: (1) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN (trọng tâm là việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính); (2) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014  của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số cấp ủy cấp huyện; (3)Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 trên địa bàn để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng kinh tế chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; (4) Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án và việc thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 22-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; (5) Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở một số Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp huyện.
Bên cạnh đó, Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới” đang được Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai thực hiện.
Võ Bá Phong
;
.