Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An - Những kết quả nổi bật năm 2018

Thứ Bảy, 02/02/2019, 07:51 [GMT+7]

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN), đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN để triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật PCTN; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí…; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 Chỉ thị; tổ chức sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị trên lĩnh vực an ninh quốc phòng; tổ chức tốt Hội nghị triển khai công tác nội chính và PCTN năm 2018; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới... Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều báo cáo, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính và PCTN.

Hiệu quả, chất lượng tham mưu công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, hoạt động của các cơ quan trong Khối nội chính được nâng lên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương và định hướng xử lý những tồn tại đã được các đoàn kiểm tra kết luận. Ban đã chủ trì và phối hợp triển khai 11 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực án kinh tế - chức vụ; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về việc "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới" và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17-3-2015 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đảng ủy đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị Kiểm toán Nhà nước; khảo sát, nắm tình hình công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; các dự án được dư luận, báo chí phản ánh để tham mưu Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...).

Ban đã chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính hàng tháng, qua đó nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cho chủ trương hoạt động đối với các cơ quan trong Khối nội chính. Kết quả đã chủ trì, phối hợp đề xuất tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, giải quyết 32 vụ án, vụ việc; chỉ đạo đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 15 vụ việc, vụ án; chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kịp thời, hiệu quả. Trong năm, Ban đã tiếp nhận và xử lý 261 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 105 trường hợp, trong đó có một số trường hợp bổ nhiệm chức danh tư pháp, thực hiện Quy chế phối hợp công tác về lĩnh vực nội chính và PCTN; xây dựng Đề án "Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...

Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An sẽ tiếp tục chú trọng và nâng cao hơn nữa việc thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lê Thủy

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)

 

;
.