Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ động trong công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Năm, 24/01/2019, 14:53 [GMT+7]
    Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 12 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng (01 chỉ thị, 01 chương trình, 05 kế hoạch, 02 kết luận, 03 công văn); trọng tâm là công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm an ninh, trật tự, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ án hình sự phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm…
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14-12-2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng với 05 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng…
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thái Nguyên ký kết Quy chế phối hợp về thông tin tuyên truyền, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thái Nguyên ký kết Quy chế phối hợp về thông tin tuyên truyền, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
    Qua theo dõi hoạt động của cơ quan nội chính về việc giải quyết các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và kết quả khảo sát trực tiếp của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, nhận thấy trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, còn một số vụ án quá trình giải quyết kéo dài, phải trả hồ sơ để đều tra bổ sung nhiều lần, có vụ vi phạm thời hạn tố tụng, làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, gây dư luận không tốt trong Nhân dân… Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án hình sự phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 913-CV/TU ngày 10-07-2018 về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án hình sự phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
    Xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 15 báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Trung ương; các báo cáo được xây dựng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đảm bảo đúng thời gian quy định.
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018, 01 thông báo kết luận, 01 công văn; 04 báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành 03 văn bản tham gia góp ý xây dựng các đề án, tài liệu tổng kết của Trung ương về công tác nội chính. Văn bản do Ban tham mưu, đề xuất cơ bản đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2018.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy định kỳ tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan nội chính tỉnh theo quy định; sau hội nghị đã kịp thời tham mưu ban hành các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo triển khai, thực hiện. Đôn đốc các cơ quan thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các Hội nghị giao ban, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Tích cực theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định; thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết với Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy đưa 02 vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; đưa 03 vụ án ra khỏi diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc xử lý; đưa vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc xử lý 04 vụ án. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý 10 vụ án, vụ việc (02 vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, 08 vụ án, vụ việc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc), gồm: 02 vụ án tham nhũng, 04 vụ án kinh tế, 03 vụ án về nội chính, 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm về quản lý đất đai.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra 02 vụ việc do Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016-2017 đã kiến nghị chuyển hồ sơ.
                                                                                     Lê Hiếu
;
.