Bắc Giang: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 24/12/2018, 14:13 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo đó, thời gian qua, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Công tác thanh tra có sự chuyển biến tích cực, tập trung vào các vấn đề bức xúc, được dự luận xã hội quan tâm.
 
    Tuy nhiên, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Kế hoạch thanh tra chưa toàn diện; một số cuộc thanh tra chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục; kết luận, kiến nghị xử lý còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, chưa tương xứng với hành vi vi phạm; việc xem xét, xử lý trách nhiệm về hành chính, tổ chức sau thanh tra bị xem nhẹ…
 
    Thậm chí, nhiều cán bộ, công chức (bao gồm cả người đứng đầu), nhất là ở cấp cơ sở chưa hiểu rõ quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhiều địa phương, đơn vị chưa xác định được vấn đề trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
 
    Đáng chú ý, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa tốt, thiếu đồng bộ và còn hình thức. Việc công khai, minh bạch ở một số lĩnh vực chưa thực hiện đầy đủ theo quy định. Chế độ trách nhiệm chưa rõ ràng. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.
 
    Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên trước hết là do cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, nên chưa tích cực triển khai thực hiện và chậm khắc phục các tồn tại. Công tác tham mưu của các cơ quan chức năng còn hạn chế. Năng lực trình độ của một số cán bộ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các kết luận xử lý sau thanh tra thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên.
 
    Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vi phạm khi có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.
 
    Tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2018 để nâng cao nhận thức của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức và của người dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Đồng thời, các cấp, các ngành tiến hành rà soát, phân loại, xác định các nội dung, lĩnh vực thuộc quyền quản lý của địa phương, đơn vị để lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực đưa vào chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đề ra biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.
 
    Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản, các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, các cơ chế, chính sách của địa phương, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.
 
    Các cấp, các ngành có trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhất là những nơi, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều thủ tục hành chính, tiếp xúc nhiều với nhân dân, doanh nghiệp và có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế lắng nghe dư luận và có biện pháp kiểm tra, xem xét để xử lý kịp thời.
                                                                                         Thùy Linh
;
.