Một số hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng trong 9 tháng đầu năm 2018

Thứ Ba, 25/09/2018, 16:14 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan khối nội chính tăng cường triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp theo dõi, nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng tham dự một Hội nghị giao ban trực tuyến do Ban Nội chính Trung ương tổ chức
Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng tham dự một Hội nghị giao ban trực tuyến do Ban Nội chính Trung ương tổ chức
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan nội chính, ngành chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, kế hoạch, văn bản, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác nội chính và PCTN, như: Chỉ thị về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018; Chỉ thị về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện và diễn tập phòng, chống cháy rừng năm 2018; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; Kế hoạch, đề cương kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 10-CT/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 165-KH/BCĐTW ngày 11-6-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 60-CT/TU ngày 26-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thực hành hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp; báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 04 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. 
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp chuyên đề với các cơ quan, ngành chức năng về giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tổ chức Hội nghị tọa đàm các Ban Nội chính Tỉnh ủy khu vực miền núi phía bắc. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đối với 02 vụ việc, 01 vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tổng hợp báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính hàng quý. 
 
    Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện, thành ủy thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về an ninh, quốc phòng, thanh tra, tư pháp, kiểm sát, tòa án, thi hành án và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiệm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của Đảng và Nhà nước. 
 
    Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm tình hình công tác đảm bảo an ninh quốc gia, biên giới, nội địa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo; xuất nhập khẩu hàng hoá, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
 
    Thành lập các Đoàn công tác làm việc tại các huyện, sở ngành xem xét, giải quyết một số vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, các hành vi tham ô, tham nhũng, vi phạm về quản lý kinh tế, chức vụ; tiến hành kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 06 cơ quan, đơn vị. 
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nội chính xây dựng và thẩm định hơn 20 chỉ thị, báo cáo, kế hoạch, công văn…về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành. Tiếp nhận thẩm định 06 hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện một số nhiệm vụ khác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư theo chức năng, nhiệm vụ của Ban. Chấm điểm tiêu chí thi đua năm 2017 về nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.
Đinh Văn Vụ 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)
;
.