Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 8-2018

Chủ Nhật, 26/08/2018, 13:30 [GMT+7]

Tháng 8-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép; tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên; chủ động triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian vừa qua, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong tới gian tiếp theo tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các huyện, Thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước tại 6 địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị và xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tháng 8-2018. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng văn bản về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch số 48-KH/BCĐ, ngày 31-7-2018 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết. Đến hết ngày 20-8-2018, Ban đã tiếp nhận 36 đơn (đơn gửi đến Ban 04 đơn gồm: tố cáo 03 đơn, kiến nghị phản ánh 03 đơn; đơn Thường trực Tỉnh uỷ chuyển đến 32 đơn gồm: khiếu nại 01 đơn, tố cáo 09 đơn, kiến nghị phản ánh 22 đơn); đã xử lý 36/36 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Duy trì việc nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

                                                                                        Nguyễn Thị Khánh

                                                                 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)

 

;
.