Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kiểm tra công tác giám sát, giáo dục đối với người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ

Thứ Tư, 25/07/2018, 15:54 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình vừa hoàn thành cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát, giáo dục đối với người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ năm 2018 tại các cơ sở đảng trong tỉnh. 
 
    Kết quả kiểm tra cho thấy: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về an ninh trật tự nói chung, công tác giám sát giáo dục đối với người bị kết án treo nói riêng được quan tâm triển khai thực hiện. Những người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại xã, phường, thị trấn được chính quyền địa phương quản lý cơ bản chặt chẽ theo quy định của pháp luật; được cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và thân nhân gia đình tạo điều kiện làm ăn, sinh sống hòa nhập cộng đồng, đa số chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, hầu hết người chấp hành án không phạm tội mới trong thời gian thi hành án.
 
    Hằng năm, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật nói chung và văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó có công tác giám sát, giáo dục đối với người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ như: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới"; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 05-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW. Đồng thời chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa và tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
    Trong thời điểm kiểm tra, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đang giám sát, giáo dục tổng số 1.823 người (số cũ 1.212 người, số mới 611 người), trong đó: Thi hành án treo 1.540 người (số cũ 1.050 người, số mới 490 người. Thi hành án cải tạo không giam giữ 283 người (số cũ 162 người, số mới 121 người.
 
    Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Về cơ bản, ban công an các xã, phường, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện bàn giao, đồng chí trưởng công an xã đã tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, thi hành án cải tạo không giam giữ; các đồng chí được phân công giám sát, giáo dục người thi hành án hầu hết là công an viên phụ trách địa bàn thôn, tổ dân phố nơi người thi hành án cư trú, do đó đã phối hợp tốt với gia đình, các tổ chức đoàn thể xã hội thường xuyên gặp gỡ, nhắc nhở, yêu cầu người được hưởng án treo, người thi hành án cải tạo không giam giữ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người thi hành án có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc giải quyết cho người thi hành án treo vắng mặt ở nơi cư trú được thực hiện tốt theo quy định của Luật thi hành án hình sự và pháp luật về cư trú; định kỳ 3 tháng một lần, người được giao giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ làm bản nhận xét về việc thi hành án, người thi hành án phải nộp bản tự nhận xét cho người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục; bản nhận xét của người giám sát và bản tự nhận xét của người phải thi hành án được lưu trong hồ sơ thi hành án hình sự. Việc lập hồ sơ đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người thi hành án của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho 89 người được rút ngắn thời gian thử thách; giảm thời gian thi hành án cải tạo không giam giữ cho 13 người. Trước khi hết thời gian thử thách, thời gian thi hành án cải tạo không giam giữ 3 ngày, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để xem xét cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của án treo, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ cho người thi hành án. Hệ thống sổ sách, hồ sơ về công tác quản lý, giám sát đối với người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ được ban công an xã, phường, thị trấn mở đầy đủ theo quy định của ngành công an; việc cập nhật thông tin vào sổ cơ bản đầy đủ và được tiến hành thường xuyên theo quá trình giải quyết; hồ sơ thi hành án được lưu trữ cơ bản đầy đủ theo quy định.
 
    Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền, công an xã, phường, thị trấn chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án hình sự tại địa phương; việc giám sát, giáo dục người thi hành án ở một số đơn vị còn chưa chặt chẽ, cá biệt có đơn vị trong hồ sơ thi hành án treo không có bản nhận xét của người được giao giám sát, giáo dục, không có bản tự nhận xét của người thi hành án treo theo quy định 3 tháng 1 lần, bản tự nhận xét là bản photo. Vẫn còn 22 người phạm tội mới trong thời gian thi hành án. Người phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chế định án treo và cải tạo không giam giữ nên còn có hiện tượng vắng mặt tại địa phương không xin phép, việc kiểm điểm của người phải thi hành án có nơi còn làm hình thức.
                                                            Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.