Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên: 05 năm một chặng đường

Thứ Hai, 23/07/2018, 16:13 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; ngày 17-7-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Quyết định số 2879-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 
    Ngày 23-7-2013, lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên được tổ chức, đánh dấu sự ra đời của một Ban mới của Tỉnh ủy, có chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhiệm vụ được giao là nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN; hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và PCTN; thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và PCTN trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao. 
 
    Khi mới thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ có 08 cán bộ, trên cơ sở biên chế, bộ máy từ Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh và Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy. Những ngày đầu, hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy gặp không ít khó khăn cả về biên chế, tổ chức bộ máy đến cơ sở vật chất… 
 
    Qua 5 năm, hiện nay Ban Nội chính Tỉnh ủy có 18/20 cán bộ, công chức, nhân viên; tổ chức, bộ máy đã được xây dựng hoàn thiện, mọi hoạt động đã đi vào nền nếp, ổn định, hiệu quả, với 02 phòng nghiệp vụ và Văn phòng; hoạt động của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia cơ quan luôn được đánh giá vững mạnh. Có thể nói, có được kết quả trên là do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và PCTN trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy được chọn làm Cụm phó Cụm thi đua số III (gồm 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên) và được Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công làm Cụm trưởng Cụm III, được Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề và UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích thi đua của Khối thi đua các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy; năm 2016, làm Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc... Nhiều cá nhân của cơ quan được Thủ tướng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, UBND khen thưởng bằng các hình thức khác nhau, thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
    Từ thực tế hoạt động của Ban Nội chính các địa phương cho thấy chủ trương tái lập Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy là đúng đắn, khẳng định tầm quan trọng của công tác nội chính trong tình hình mới; gắn với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN, lãng phí theo chủ trương, nghị quyết của Đảng. Năm năm mới chỉ là chặng đường mở đầu, so với bề dày truyền thống của Ngành Nội chính Đảng, với yêu cầu thực tiễn đặt ra thì đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cần phải tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh để từng bước đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao, viết tiếp truyền thống 52 năm hình thành và phát triển của Ngành Nội chính Đảng (1966 - 2018), xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.