Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2018

Thứ Hai, 11/06/2018, 16:35 [GMT+7]

 

Tháng 5-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1273-CV/TU ngày 28-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và gây mất trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương. Xây dựng báo cáo kết quả, tình tình thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Chủ trì cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Phụ, Kiến Xương và 8 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy.

Tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết tháng 12-2017.

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại 5 xã.

Tham gia đóng góp ý kiến vào 3 dự thảo luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, Luật đặc xá.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết. Đến hết ngày 20-5-2018, Ban đã tiếp nhận 25 đơn; đã xử lý 25/25 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 đơn.

Phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo quy chế đã ký kết.

Duy trì việc nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

                                                                                   Nguyễn Thị Khánh

                             (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)

;
.