Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 4-2018

Chủ Nhật, 06/05/2018, 06:35 [GMT+7]
    Tháng 4-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 23-4-2018 về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng; Quyết định số 879-QĐ/TU ngày 23-4-2018 về việc thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Báo cáo số 179-BC/TU ngày 13-4-2018 về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới; Báo cáo số 181-BC/TU về kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp; ban hành Báo cáo số 44-BC/BCĐ ngày 11-4-2018 về kết quả công tác cải cách tư pháp trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 
    Chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình nghe phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tham gia thẩm định nội dung dự thảo cuốn sách "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" (Tập II).
 
    Ban hành Công văn số 505-CV/BNCTU ngày 04-4-2018 về việc cung cấp kết quả xử lý các vụ án tham nhũng từ năm 2013 đến quý I năm 2018; Kế hoạch số 16-KH/BNCTU ngày 09-4-2017 và đề cương báo cáo về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy xã, phường, thị trấn trong công tác giám sát, giáo dục đối với người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ năm 2018. 
 
    Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết. Đến hết ngày 20-04-2018, Ban đã tiếp nhận 34 đơn (gồm: 01 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 07 đơn kiến nghị phản ánh; 23 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến); đã xử lý 34/34 đơn, đạt tỷ lệ 100%; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 đơn.
 
    Duy trì việc nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.