Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La: Triển khai nhiệm vụ giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Châu

Thứ Hai, 19/03/2018, 14:35 [GMT+7]
    Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Châu. 
     
Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La
Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới (tháng 5-2017).
    Nội dung giám sát bao gồm: (1) Việc phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (2) Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện và kết quả tổ chức, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (3) Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; (4) Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (5) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Mục đích của cuộc giám sát là đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Châu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục.
 
    Xác định nguyên nhân, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó có kế hoạch khắc phục, đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo về Ban Nội chính Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định.
 
    Mốc thời gian giám sát từ ngày 01-8-2012 đến 31-12-2017. Thời gian giám sát là 06 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 12-3-2018.
Cù Tất Dũng
;
.