Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra

Thứ Ba, 06/02/2018, 09:59 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng chủ trì, phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với đánh giá tình hình tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo tinh thần Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị về Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư. Qua chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh và các cấp ủy cấp huyện, đã có 11/11 cấp ủy cấp huyện tổ chức hội nghị theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị tại cấp tỉnh.
 
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng năm 2017
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng năm 2017
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (các vụ việc trên tất cả các lĩnh vực và có mời đại diện lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia). Ban đã làm việc trực tiếp với 05 cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và đề nghị 10 cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại báo cáo kết quả về Ban Nội chính Tỉnh ủy. Qua kiểm tra, rà soát, hầu hết các cấp ủy, chính quyền thẳng thắn nhìn nhận các thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhận thức rõ hơn vai trò, tầm quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài; thấy được trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, qua đó có đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Đoàn giám sát theo Kế hoạch số 40- KH/TU ngày 30-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị; đã giám sát 11 Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, thị, thành phố, chủ trì phối hợp với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2016 theo hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương. Qua rà soát, hầu hết các kết luận thanh tra bảo đảm chính xác, khách quan; thanh tra đã kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, hạn chế trong quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc. Qua rà soát, có 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng đề nghị chuyển đến cơ quan điều tra.
                                                                           Nguyễn Trịnh Hoàn
 
;
.