Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng: Chủ động nghiên cứu, đề xuất công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 29/01/2018, 15:46 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng đã phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 04-01-2017 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017; tham mưu Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 25-01-2017 thực hiện Kết luận số 05- KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 17-3-2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 30-5-2017 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 55- KH/TU ngày 06-12-2017 về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; dự thảo Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập tổ rà soát và báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng báo cáo về Ban Nội chính Trung ương.
 
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 tỉnh Sóc Trăng
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 tỉnh Sóc Trăng
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15- CT/TW; tổ chức hội nghị sơ kết về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tổ chức Hội nghị đánh giá quan hệ phối hợp trong thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư; sơ kết thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2018 theo Kế hoạch số 04-KH/BNCTW ngày 19-4-2016 của Ban Nội chính Trung ương về tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng; đề xuất sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực nội chính phục vụ chương trình làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy với Đảng ủy Bộ đội biên phòng giai đoạn 2015-2017; nội dung tổ chức hội nghị chuyên đề về hoạt động công tác nội chính và tư pháp trên địa bàn tỉnh; nội dung làm việc với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); tham mưu thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu báo cáo phục vụ Đoàn công tác số 6 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và xây dựng kế hoạch để thực hiện các kiến nghị của Đoàn sau khi kiểm tra; theo dõi, báo cáo tiến độ giải quyết đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của Đảng và Nhà nước như: Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh và một số cá nhân thuộc Đảng ủy Công an tỉnh về một số nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của ngành công an; tham mưu nội dung làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ liên quan đến khiếu nại của các hộ dân có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự tại cụm công nghiệp Tân Phú (nay là cụm công nghiệp thành phố Sóc Trăng).
                                                                             Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.