Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra

Thứ Ba, 30/01/2018, 14:58 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh, Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.
 
    Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 09 lớp tại 8 huyện cho trên 1.350 đối tượng là cán bộ lãnh đạo và cán bộ theo dõi, tổng hợp, tham mưu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, cấp xã.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đối với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
    Xây dựng kế hoạch và tiến hành 02 cuộc kiểm tra, giám sát: giám sát huyện ủy Mèo Vạc, huyện ủy Bắc Mê thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 13-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực nội chính nêu trong báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 19-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017 đối với Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Quang.
 
    Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách, giám sát 13 xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, đề án…, của Trung ương, của tỉnh. Đến nay đã thực hiện giám sát được 13/13 xã, phường, thị trấn, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Thực hiện giám sát công tác xây dựng đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với các đảng bộ, chi bộ các sở, ban ngành cấp tỉnh được 05/05 đảng bộ, chi bộ, chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập và tham gia 04 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 11 huyện ủy, thành ủy và 05 cơ quan tư pháp tỉnh…
                                                                                              Lê Hiếu
;
.