Hòa Bình: Kết quả thực hiện công tác năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chủ Nhật, 17/12/2017, 07:18 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã tích cực chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất; bám sát Quy chế làm việc và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nội dung trong chương trình công tác. 
 
    Đã tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình về tuyên truyền, thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; báo cáo 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 06 -CTr/TU ngày 21-6-2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác quốc phòng - an ninh, nội chính và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch 72-KH/TU ngày 14-3-2017 của Tỉnh ủy về triển khai học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/BCT ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TW ngày 07-7-2017 của Bộ Chính trị về "sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 14-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành chủ trì các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch chương trình trọng tâm công tác. Theo dõi, nắm tình hình tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án  về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư KNTC, tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục theo dõi nắm tình hình các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đang được các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết.
 
    Tham gia các buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo đúng quy định của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Theo dõi, đôn đốc, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ án liên quan đến hành vi tham nhũng, đảm bảo đúng thời gian theo luật định; tham mưu kiểm tra, đôn đốc việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
 
    Thường xuyên bám sát, kịp thời báo cáo tình hình, đề xuất phương án phối hợp, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng và việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng của các cấp, các ngành. 
 
    Trong năm 2017, Ban đã tiếp nhận 55 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đã nghiên cứu, phân loại, xác minh chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng luật định. Tham mưu chủ trương xử lý giải quyết 03 vụ việc và đưa 01 vụ án vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi; thành lập 02 Đoàn kiểm tra, 01 Đoàn giám sát, 01 Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị; Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn rà soát  các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.