Chương trình kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai

Thứ Ba, 14/11/2017, 12:56 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào cai vừa ban hành Chương trình số 20-CTr/BNCTU về kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018. 
 
    Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra theo chuyên đề: Việc lãnh đạo, thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27-11-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020 tại Huyện ủy Bát Xát.
 
Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Lào Cai (tháng 5-2017)
Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Lào Cai (tháng 5-2017)
    Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức, đơn vị mà thanh tra và kiểm toán có kết luận, kiến nghị.
 
    Kiểm tra việc lãnh đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Đề án số18-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV; thực hiện các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng tại Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huyện ủy Mường Khương, Huyện ủy Bắc Hà.
 
    Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên để nắm tình hình cơ sở thông qua chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan khối nội chính và các huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng để tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời.
 
    Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
    
    Giám sát thường xuyên việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Đề án số18-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV đối với các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo định kỳ với Tỉnh ủy theo quy định.
                                                                                                  Cù Tất Dũng
;
.