Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Tham mưu bổ sung vụ án vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo

Thứ Sáu, 03/11/2017, 18:00 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tập trung đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 25-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ huyện ủy các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa và Thành ủy Bắc Giang; các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; xây dựng các báo cáo: Đánh giá độc lập của Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các cơ quan nội chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo tình hình Nhân dân và những vấn đề nổi lên trên địa bàn tỉnh…
 
    Tham gia thẩm định cán bộ để bổ nhiệm lại đối với các chức danh: Chánh tòa Kinh tế, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và việc bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Tổ chức Hội nghị nghe các cơ quan tố tụng của tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh báo cáo nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục đối với luật sư khi gặp bị can, bị cáo đang tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.
 
    Trên lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng, Ban đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương, đơn vị mình.
 
    Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, Ban đã đôn đốc, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để rà soát xây dựng Bộ định mức tiêu chuẩn về phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 bảo đảm công bằng, chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; xây dựng mới Bộ định mức kinh tế, kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể hóa về việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính, ngân sách của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn; xác định rõ quy trình quản lý, thẩm quyền và trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, sự kiểm tra giám sát của cấp trên để bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị, tránh việc lạm quyền để xảy ra tiêu cực, lãng phí; tháo gỡ những khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
 
    Phối hợp với Thanh tra tỉnh hoàn thành cuộc kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Quy chế dân chủ và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố: Bắc Giang, Sơn Động, Lục Ngạn, Việt Yên, Yên Thế.
 
    Ký Chương trình phối hợp giữa Ban với Báo Bắc Giang trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ký Quy chế phối hợp giữa cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
 
    Ban hành văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Định kỳ hằng tháng giao ban với các cơ quan tố tụng của tỉnh để nghe tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng; trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các 03 vụ án diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và 02 vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Tổ chức làm việc với Thường trực huyện ủy các huyện: Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn và các cơ quan tố tụng của huyện về một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn vướng mắc, kéo dài. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy bổ sung 01 vụ án vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang
;
.