Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III-2017

Thứ Tư, 04/10/2017, 10:17 [GMT+7]
    Quý III-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành 4 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu để Tỉnh ủy ban hành 8 báo cáo chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xây dựng dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm phục vụ hội nghị giao ban khối nội chính tỉnh.
 
Một Hội nghị giao ban của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
Một Hội nghị giao ban của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành 18 văn bản liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối thi đua các cơ quan Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
 
    Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tự kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả theo Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 17-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Tổ chức Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy công an huyện, Thành phố trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; của chi bộ tòa án nhân dân huyện, thành phố trong công tác xét xử án hình sự năm 2017. Tổ chức tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016. 
 
    Tham gia thẩm định, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Trung ương; Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm 03 chức danh Điều tra viên Trung cấp và miễn nhiệm 01 chức danh Điều tra viên Trung cấp.
 
    Tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban và đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao và chuyển đơn đến các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền. Một số đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất đều được theo dõi , quản lý; xác minh ban đầu, nghiên cứu nội dung, tài liệu, phân loại xử lý đơn và đôn đốc các cấp, các ngành tập trung giải quyết; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Qúy III-2017, Ban tiếp nhận 163 đơn; đã xử lý 163/163 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 39 đơn. 
 
    Duy trì và nâng cao chất lượng nắm tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ phụ trách trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình một số cơ quan, đơn vị chậm hoặc chưa có báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 
 
    Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Ban cán sự đảng: Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an và Thanh tra tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo các Quy chế phối hợp.
 
    Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
                                                                                    Nguyễn Thị Khánh
                                                                (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.